Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inleiding

De huidige verkoopsvoorwaarden worden afgesloten enerzijds door:
AlterSmoke SAS, met een kapitaal van 100 000,00 euro
waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 28 Rue de Miromesnil 75008 Parijs
geregistreerd bij de RCS van Parijs onder het ondernemingsnummer 753 057 470
Eigenaar en uitbater van de website www.altersmoke.com
Hierna genoemd "AlterSmoke"
en anderzijds door:
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aankoopt via de website van AlterSmoke hierna genoemd "de koper".


Artikel 1: Onderwerp
1.1 Deze verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de koper en AlterSmoke en zijn van toepassing op alle aankopen door de koper via de website www.altersmoke.com, hetzij professioneel of particulier.
1.2 De overname van een goed of dienst via deze site impliceert een algemene aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
1.3 Deze voorwaarden primeren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet specifiek door AlterSmoke goedgekeurd zijn.
1.4 AlterSmoke behoudt het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk moment. In geval van wijziging zullen de omstandigheden van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.


Artikel 2: Kenmerken van goederen en diensten
2.1 De aangeboden producten en diensten zijn deze die in de catalogus gepubliceerd zijn op de site AlterSmoke.
2.2 Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
2.3 In geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van de bestelling door de koper, zal AlterSmoke de koper op de hoogte brengen via e-mail of per post. De opdracht wordt geannuleerd en de koper volledige terugbetaald.
2.4 De foto's in de catalogus zijn een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de aangeboden producten en diensten.
2.5 De producten worden begeleid van een beschrijving zodat de consument in staat is om de essentiële kenmerken van de producten te weten. Voor verdere informatie, dient de koper contact op te nemen via telefoon of e-mail met AlterSmoke.
2.6 Elektronische sigaretten en hun accessoires zijn geenszins een geneesmiddel voor het stoppen met roken. Deze producten zijn niet geschikt voor minderjarigen en worden niet aanbevolen voor nietrokers, zwangere vrouwen (of zij die borstvoeding geven) en mensen die allergisch zijn voor
propyleenglycol en plantaardige glycerine.
2.7 Vloeibare vullingen of " liquids " en de elektronische sigaret moeten worden bewaard buiten het bereik van kinderen. Vloeistoffen die nicotine bevatten, worden gerapporteerd als toxisch en worden niet aanbevolen voor mensen die allergisch zijn aan nicotine.
2.8 De producten en diensten die worden aangeboden op de website www.altersmoke.com voldoen aan de Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van AlterSmoke is niet van toepassing in geval van niet naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Aldus dient de koper de wetgeving na te zien, betreffende elektronische sigaretten en nicotine-houdende vloeistoffen, van het land waarin hij wenst dat zijn aankopen worden geleverd.


Artikel 3: Tarieven
3.1 De in de catalogus vermelde prijzen zijn inclusief BTW, in euro en exclusief verzendkosten. De prijs TTC beschouwt de BTW op de datum van de bestelling; ieder geval van verandering zal worden weerspiegeld in de prijs van de producten of diensten.
3.2 AlterSmoke behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen. In geval van wijziging zullen de prijzen van kracht zijn zoals aangegeven op de datum van de bestelling door de koper.


Artikel 4: Online bestellingen via de website www.altersmoke.com
4.1 De koper, die één of meer producten of diensten online wil kopen, moet voldoen aan:
- Voltooiing van de identificatiegegevens waaruit alle gevraagde gegevens blijkt;
- Vul het online bestelformulier met van alle referenties van de geselecteerde producten of diensten;
- Bevestig de bestelling na het bekijken hiervan;
- Voer de betaling ui als voorwaarde;
- Bevestig de bestelling en het reglement.
4.2 De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning ervan duidt op het hebben van een perfecte kennisname en het afzien van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
4.3 Alle vastgelegde en bevestigde gegevens gelden als bewijs van de transactie. Bevestiging gebeurt door ondertekening en aanvaarding van transacties. AlterSmoke zal via e-mail bevestiging verzenden van de opgenomen bestelling.


Artikel 5: Bestellingen per post, telefoon of e-mail
5.1 De koper, die één of meer producten of diensten wenst aan te kopen, kan ook een bestelling per post, telefoon of e-mail plaatsen.
5.2 Deze bevestiging door de koper impliceert de aanvaarding van de bestelling, de prijs en deze verkoopsvoorwaarden, de erkenning van het hebben van een perfecte kennisname en het afzien van zijn eigen inkoopvoorwaarden of enige andere voorwaarden.
5.3 Alle brieven en e-mails kunnen dienen als bewijs van de transactie. Bevestiging gebeurt door ondertekening en aanvaarding van de transacties. De verkoper via een e-mail bevestiging verzenden van de opgenome bestelling.


Artikel 6: Intrekking/Annulatie
6.1 Overeenkomstig artikel L.121-20 en paragrafen van de consumentencode, kan de koper, particulier of rechtspersoon, binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van zijn goederen, ervoor kiezen om een item terug te verzenden die niet voldoet aan de normen, en kan een aanvraag indienen voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retour-verzendkosten.
6.2 Het product moet worden teruggezonden in perfecte staat en in onbeschadigde, originele verpakking. Indien van toepassing, moet het worden vergezeld van alle accessoires. Als de bovenstaande verplichtingen niet worden nagekomen, zal de koper zijn herroepingsrecht verliezen en het product zal worden terugbezorgd, met aanrekening van extra kosten.
6.3 Annuleringskosten: de kosten voor het terugzenden van goederen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en deze moet de terugzending kunnen bewijzen aan de hand van een "Track & Trace".


Artikel 7: Betalingsvoorwaarden
7.1 De betaling is verschuldigd in zijn geheel, aan de hand van de bestelling.
7.2 Betalingen dienen uitgevoerd te worden op de vooropgestelde 3 manieren:
1. Via bankkaart; de betaling wordt gerealiseerd door het beveiligde PayPal systeem dat gebruikt maakt van SSL (Secure Socket Layer), zodat de verzonden gegevens gecodeerd worden door software en een derde hier geen toegang tot kan krijgen tijdens het gebruik van het netwerk.
2. Via bankkaart; de betaling gebeurt door middel van een CM - CIC beveiligd systeem SSL (Secure Socket Layer), zodat de verzonden gegevens gecodeerd worden door software en een derde hier geen kennis van kan nemen tijdens overdracht via het netwerk.
3. Via cheque; naar Alter Smoke SAS en bij versturing van een kopie van uw bestellingsformulier naar het volgende adres: Alter Smoke SAS, 61 rue de de l'Arcade 75008 Parijs.
7.3 Op verzoek van de koper, zal een papieren factuur worden verzonden met BTW-vermelding.


Artikel 8: Leveringen
8.1 Leveringen worden gedaan aan het vermelde adres, in de volgorde van de overeengekomen regio.
8.2 In geval van schade tijdens het transport, moet de klacht worden ingediend bij de vervoerder, binnen drie dagen na de levering.
8.3 Elke vertraging in de levering kan niet enkel worden toegeschreven aan de vervoerder. Echter, als de levertijd meer dan acht dagen overschrijdt na de bestelling, kan de verkoopovereenkomst worden beëindigd en de koper worden terugbetaald.


Artikel 9: Garantie
9.1 Alle geleverde producten van de verkoper vallen onder de wettelijke garantie van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval van niet-naleving van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar AlterSmoke in originele staat, dat wil zeggen in de originele verpakking (kits in het bijzonder, inclusief doos), en in voorkomend geval, met zijn instructies en alle accessoires. AlterSmoke zorgt voor terugname, omruiling of terugbetaling. Het product die onvolledig worden teruggestuurd, zonder de originele verpakking, accessoires en folder, gewijzigd of beschadigd, kunnen niet worden teruggenomen, geruild of terugbetaald.
9.2 Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling dienen te gebeuren per post, naar het volgende adres: Alter Smoke SAS, 61 rue de l'Arcade, 75008 Parijs.
9.3 De garantie van Alter Smoke geldt niet bij abnormaal gebruik of niet-conforme producten (gebruikersadvies wordt uitgelegd in de handleiding), mankementen bij aanverwante accessoires, evenals defecten of de gevolgen van slijtage.


Artikel 10: Verantwoording
10.1 De verkoper, in het online verkoopproces, is enkel gebonden door een verplichting van middelen; zijn aansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, fouten bij postdiensten of leveranciers of andere onvoorziene problemen of ongelukken.
10.2 Met betrekking tot de gekochte producten, is AlterSmoke niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, winstderving, schade in verband met bijkomende kosten, die zich kunnen voordoen.
10.3 De selectie en de aankoop van een product of dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de koper. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om dergelijke producten te gebruiken als gevolg van incompatibiliteit van de apparatuur kan in geen geval leiden tot enige compensatie, vergoeding of vraagtekens bij de verantwoordelijkheid van AlterSmoke , behalve in het geval van een verborgen gebrek, non-conformiteit, defect of uitoefenen van het herroepingsrecht voorzien in artikel 9 van deze voorwaarden.
10.4 In geval van niet-levering of gedeeltelijke levering van een bestelling, heeft de koper tot drie maanden tijd (vanaf de datum van vertrek uit onze magazijnen) om te reageren. Na deze periode zal een claim niet meer aanvaard worden.


Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1 Alle elementen van de site www.altersmoke.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van AlterSmoke.
11.2 Niemand mag deze elementen reproduceren, gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, alsook de volgende elementen van de site: de tekst, software, visuele of geluid. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AlterSmoke.


Artikel 12: Persoonlijke gegevens
12.1 Volgens de wet met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kunnen persoonlijke identificeerbare informatie van de kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. AlterSmoke behoudt zich het recht om informatie over kopers, waaronder het gebruik van cookies, en indien gewenst, om de na uitdrukkelijke toestemming van de koper verzamelde informatie door te geven aan handelspartners.
12.2 Kopers kunnen bezwaar aantekenen tegen de openbaarmaking van hun gegevens door kennisgeving aan AlterSmoke. Ook gebruikers hebben recht op toegang tot de juiste gegevens over hen, volgens de wet van 6 januari 1978. De verwerking van de gegevens, waaronder het beheer van emailadressen van gebruikers van de site, worden onderwerp van declaratie aan CNIL.


Artikel 13: Archivering en het bewijs
13.1 AlterSmoke archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame manier in overeenstemming met artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.
13.2 De registers van AlterSmoke zullen door de partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen worden beschouwd.


Artikel 14: Beslechting van geschillen
14.1 Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van betwisting, zal de Franse rechtbank bevoegd zijn.
14.2 In geval van betwisting met professionals en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, wordt de bevoegdheid toegekend aan de Parijse rechtbank van koophandel (75), niettegenstaande hoger beroep of meerdere verdachten, zelfs voor noodprocedures of voorlopige procedures in afwachting of op aanvraag.

2.15.0.0
2.15.0.0
2.15.0.0
2.15.0.0
keyboard_arrow_up